Ondanks de constante zorg en aandacht die Essential Wellness besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.  De informatie op www.etherischeolie.net wordt met regelmaat aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, zijn eigendom van Essential Wellness. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Essential Wellness. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, maar dan moet je ook wel écht je best doen om persoonlijk te groeien en gelukkig willen worden in al je geluksgebieden en elke dag etherische olie gebruiken voor je eigen gezondheid…

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Essential Wellness, ook niet via een eigen netwerk. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Essential Wellness worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. En ook hier geldt: wel goed je best doen natuurlijk, we maken al dit moois om jou je dromen in je leven te laten waarmaken en te groeien op al je geluksgebieden, speciaal op het gebied van gezondheid en je eigen verantwoordelijkheid in gezondheid nemen. Dus wat je van de site haalt: gebruik het ook voor jezelf!

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.etherischeolie.net geschikt is voor het doel waarvoor deze door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.etherischeolie.net, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.etherischeolie.net te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie of producten die door middel van deze website zijn verkregen.

Wij wensen je natuurlijk wel heel veel plezier met alles wat je op deze site vindt en wensen je alle geluk en gezondheid toe in je leven! Dat dan weer wel…