Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop Essential Wellness, m.b.t. IPC doTERRA.

Hierna zijn de algemene voorwaarden weergegeven die behoren bij het gebruik van deze website en alle websites die vallen onder Essential Wellness. Het betreft hier de aankoop van producten en diensten op de websites van Essential Wellness.

Algemene Voorwaarden Webshop Essential Wellness

Definities
In deze Algemene Voorwaarden Webshop (hierna te noemen ‘Voorwaarden’) worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Essential Wellness en de koper.
Essential Wellness: De eenmanszaak van Jeffrey Schoonderwoerd, gevestigd in Gouda.
Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden Webshop van Essential Wellness.

1. Algemeen/Toepasselijkheid
1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Essential Wellness en de koper, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen Essential Wellness en koper, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Koper heeft het recht om zonder opgave van reden een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
1.5 Essential Wellness behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de websites van Essential Wellness en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt koper deze Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die op de websites staan vermeld.
1.6 Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven deze Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.7 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Essential Wellness is ingestemd.
1.8 Essential Wellness is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mail adres.
2.2 Koper en Essential Wellness komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de Voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Essential Wellness gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven enzovoorts, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Essential Wellness garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie enzovoorts in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting (BTW), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en handelingskosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.
3.2 Indien Koper zich niet in het land van verzending bevindt, is Koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld is bij die specifieke aanbieding.
3.4 De Koper is de prijs verschuldigd die Essential Wellness in zijn bevestiging conform artikel 2.3 van deze Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Essential Wellness behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Essential Wellness worden gecorrigeerd.
3.5 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten staat op de website vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de website behoudt Essential Wellness zich het recht voor naar keuze onder andere de volgende betalingsmethoden aan te bieden:
– iDEAL. Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als online bankier kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
– Overmaken. U kunt het totaalbedrag overmaken op rekeningnummer NL11ABNA0548523819 ten name van Essential Wellness Gouda, onder vermelding van het in de opdrachtbevestiging vermelde ordernummer.
– Via credit card (Visa, MasterCard en American Express). U kunt uw creditcardgegevens – via onze beveiligde SSL procedure – veilig invoeren en wij zorgen samen met uw creditcardorganisatie voor een correcte afhandeling. Wij hanteren daarvoor Mollie.
– Automatische incasso. U hebt ook de mogelijkheid om Worldworks te machtigen om het bedrag éénmalig van de door u opgegeven rekening af te laten schrijven.
– Diverse internationale betalingsmethoden die met name in België veel in gebruik zijn.
4.2 In het geval door Essential Wellness een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 2,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Essential Wellness als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Essential Wellness bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd, nadat de betaling door Essential Wellness is ontvangen. Hierbij geldt een levertijd zoals die ten tijde van de betaling op de website is vermeld. Deze levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Essential Wellness kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Indien een product is uitverkocht en niet meer leverbaar zal komen, zal dit per e-mail aan koper worden vermeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het moment van de ontvangst name door (of namens) de Koper op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Essential Wellness zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Essential Wellness, echter voor rekening en risico van de koper. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door Essential Wellness. (Zie artikel 7)
5.5 Essential Wellness is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Essential Wellness gedragen.
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende leveringsvoorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na terpostbezorging ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De Koper krijgt, naar keuze, zijn geld terug of een ander product.
6.2 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
6.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 6 maanden na ontvangst door de Koper.
6.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Essential Wellness ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Essential Wellness is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
7.3 Het risico van de producten gaat op de Koper over op het moment van aflevering.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Voor door met Essential Wellness geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Essential Wellness vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.
8.2 Essential Wellness kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechtelijke regels voor haar risico komen. Essential Wellness is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien Essential Wellness, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Essential Wellness is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Essential Wellness komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Essential Wellness, behoudens opzet of grove schuld.
8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Essential Wellness ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Essential Wellness of de fabrikant zijn verricht;
2. Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
8.7 De Koper is gehouden Essential Wellness te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Essential Wellness mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Essential Wellness niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen op de website alsmede op de geleverde van Essential Wellness, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Essential Wellness, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens
11.1 Essential Wellness zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
11.2 Essential Wellness neemt daarbij de van toepassing zijnde Europese privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Essential Wellness daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Essential Wellness of de koper.

13. Diversen
Essential Wellness is gevestigd te Gouda en kantoorhoudende te:
Voltaweg 32, 2809 JP Gouda en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65386779. Het BTW-nummer is: NL174169802B02.
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Voorwaarden te zenden aan Essential Wellness, of naar het volgende e-mail adres: info @ etherischeolie.net.